Back to Top

KILKA SŁÓW O CENTRUM WSPIERANIA RODZIN

Historia Centrum


W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wprowadziła ona nowe rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej państwa. Była to odpowiedź na wnioski z dotychczasowej praktyki realizowania pieczy nad dzieckiem i rodziną, które wskazywały na konieczność położenia głównego nacisku na działania profilaktyczne wobec rodziny.
W związku z powyższą ustawą od stycznia 2012 r.  Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, noszące jeszcze w tamtym momencie nazwę Dom Dziecka Nr 1, rozpoczęło sprawowanie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Obecnie Centrum, poza sprawowaniem funkcji organizatora w dalszym ciągu prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz Okno Życia.

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” wszechstronnie działa na rzecz dziecka i rodziny. Poza rodzinami zastępczymi, intensywnie wspiera również rodziców biologicznych pragnących podwyższać swoje kompetencje rodzicielskie. Wszystkie działania realizuje nieodpłatnie.

Oferta Centrum kierowana jest do mieszkańców Poznania.

Podstawa prawna


  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z dnia 9 grudnia 2011 r. ( Dz.U. Nr 274, poz. 1620)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego z dnia 9 grudnia 2011 r. ( Dz.U. Nr 272, poz. 1609)
  • Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. (poz.1609)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 18 lutego 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 213)

Dyrekcja


Dyrektor Centrum
Elżbieta Chełkowska

Zastępca dyrektora Centrum
Agnieszka Ugorek-Macka

Inspektor Ochrony Danych


Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin  „Swoboda”

Inspektor Danych Osobowych
Jan Luciński (e-mail: iod@m.poznan.pl)