ODDZIAŁ OCENY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Oddział Oceny Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się oceną sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż co pół roku bądź co trzy miesiące – w zależności od wieku dziecka. Na postawie wywiadu z rodziną zastępczą, rozmowy z podopiecznym (jeżeli pozwala na to wiek dziecka), konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi specjalistami współpracującymi z rodziną zastępczą, podczas posiedzenia dot. oceny sytuacji dziecka, w którym biorą udział obligatoryjni uczestnicy posiedzenia, wydaje się opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Ta opinia, wraz z informacjami o całokształcie sytuacji osobistej dziecka, przesyłana jest do właściwych sądów.

Oddział Oceny Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się także oceną rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji i jakości wykonywanej pracy. Na podstawie analizy dokumentów, przeprowadzonych wywiadów i konsultacji, rodzina zastępcza otrzymuje ocenę pozytywną, warunkowo pozytywną bądź negatywną.

Ponadto OORPZ współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie sporządzania opinii o dzieciach umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, które mają uregulowaną sytuację prawną.

NASZ ZESPÓŁ

pracownik

Maja Chojnacka

KIEROWNIK ODDZIAŁU

tel.: 61 648 60 44

e-mail: maja.chojnacka@m.poznan.pl

pokój nr: 13

pracownik

Edyta Sierpińska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

tel.: 61 648 60 50 (53)

e-mail: edyta.sierpinska@m.poznan.pl

pokój nr: 1

pracownik

Agata Kopaniarz

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 50 (53)

e-mail: agata.kopaniarz@m.poznan.pl

pokój nr: 1

pracownik

Ewelina Jędryszczak

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 54

e-mail: ewelina.jedryszczak@m.poznan.pl

pokój nr: 5

pracownik

Sandra Narewska

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 50 (53)

e-mail: sandra.narewska@m.poznan.pl

pokój nr: 1

pracownik

Zuzanna Stachowiak

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 54

e-mail: zuzanna.stachowiak@m.poznan.pl

pokój nr: 5

pracownik

Anna Jakubowska

PSYCHOLOG

tel.: 61 648 60 50 (53)

e-mail: anna.jakubowska@m.poznan.pl

pokój nr: 1

pracownik

Daria Szulc

PSYCHOLOG

tel.: 61 648 60 54

e-mail: daria.szulc@m.poznan.pl

pokój nr: 5

pracownik

Monika Wiszumirska

PSYCHOLOG

tel.: 61 648 60 50 (53)

e-mail: monika.wiszumirska@m.poznan.pl

pokój nr: 1

Rozmiar czcionki
Zmiana kontrastu