skip to Main Content
Menu
61 86 73 561, 61 86 76 221 sekretariat@cwr-poznan.pl
Logo BIPZmień kontrastPowiększ tekst

Prezydent Miasta Poznania, Zarządzeniem nr 763/2011 z dnia 01.12.11 r. oraz Zarządzeniem nr 333/2013/P z dnia 10.05.2013 r., powierzył nam realizację większości zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Zadania, wynikające z pełnienia funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:


1. Przygotowanie osób do objęcia dzieci rodzinną pieczą zastępczą:

 • przeprowadzanie badań psychologiczno-pedagogicznych oceniających kompetencje osobowościowe i opiekuńczo-wychowawcze kandydatów na rodziny zastępcze,

 • prowadzenie szkoleń przygotowujących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • opiniowanie w sprawie spełniania warunków i oceny predyspozycji kandydatów na rodziny zastępcze,

 • wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych kandydatom na rodziny zastępcze po pomyślnym ukończeniu procesu kwalifikacji.

2. Specjalistyczne wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej:

 • warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla opiekunów;
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i młodzież;
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne oraz konsultacje z fizjoterapeutą, pracownikiem socjalnym;
 • pomoc w kontakcie z innymi instytucjami, poradniami specjalistycznymi itp.;
 • spotkania rodzin zastępczych w kawiarence klubowej w przyjaznej i kameralnej atmosferze;
 • bezpłatne wypożyczalnie gier i książek dla rodzin zastępczych.

Spotkania ze specjalistami umawiane są indywidualnie. Zapisy na zajęcia grupowe prowadzone są telefonicznie, mailowo i osobiście (o uczestnictwie w danym cyklu decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej i ocena rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy

Podczas wywiadu związanego z okresową oceną, pedagog zwraca szczególną uwagę, czy zaspokajane są potrzeby emocjonalne, bytowe i społeczne dziecka, a także czy dziecko jest przygotowywane do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Spotkanie z pedagogiem lub psychologiem to doskonała okazja, aby podzielić się swoimi problemami i troskami. Rozmowa z rodzicami zastępczymi prowadzona jest w taki sposób, aby ukazać przede wszystkim mocne strony rodziców zastępczych, będące doskonałą bazą do dalszej pracy z rodziną. Rodzinie, która boryka się z trudnościami, proponowane jest bezpłatne wsparcie udzielane przez zespół specjalistów Centrum.

4. Organizacyjne i pozaszkoleniowe wsparcie działań na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej

Centrum zajmuje się pozyskiwaniem wolontariuszy wspierających rodziny zastępcze. Pomagają oni dzieciom: w nadrabianiu zaległości szkolnych, nauce języków obcych, udzielają korepetycji oraz zajmują się animacją czasu wolnego.

5. Wsparcie rodzin zastępczych z terenu: Jeżyc, Wildy i Starego Miasta pracą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej aktywnie wspierają rodziny zastępcze poprzez: sporządzanie planu pomocy dziecku, zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do pomocy specjalistycznej (psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej) oraz pomocy w pokonywaniu codziennych trudności związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Koordynatorzy organizują imprezy okolicznościowe dla rodzin zastępczych oraz pozyskują sponsorów, dzięki którym mogą wspierać rodziny zastępcze borykające się z trudną sytuacją materialną.

Back To Top