skip to Main Content
Menu
61 86 73 561, 61 86 76 221 sekretariat@cwr-poznan.pl
Logo BIPZmień kontrastPowiększ tekst

ETAP I: Spotkania diagnostyczne

Na pierwszy etap procesu kwalifikacji składa się minimum 5 spotkań diagnostycznych psychologa lub pedagoga z kandydatem. Każdemu kandydatowi przypisany jest opiekun (pedagog) prowadzący go przez cały proces kwalifikacji.

1. Pierwszy kontakt – rozmowa telefoniczna lub spotkanie w siedzibie CWR „Swoboda” (Poznań, ul. Swoboda 59).
Podczas rozmowy odpowiemy na pytania związane z rodzicielstwem zastępczym oraz przebiegiem procesu kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą. Spotkanie informacyjne nie zobowiązuje do podjęcia decyzji, to rozmowa, która ma pomóc zweryfikować Państwa oczekiwania i zapoznać z warunkami, jakie powinien spełniać kandydat na rodzica zastępczego.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzinę zastępczą może utworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Osoby, które mają pełnić funkcję rodziny zastępczej powinny spełniać warunki określone wustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.):

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej (ich dotychczasowe funkcjonowanie świadczy, że będą dobrze pełnić funkcję rodziny zastępczej);
  • nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika);
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych (ograniczenia te dotyczą osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych – chociażby częściowo);
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone stosownymi oświadczeniami;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Osoby zdecydowane na przystapienie do procesu kwalifikacji, mogą podczas spotkania informacyjnego wypełnić wniosek z prośbą o rozpoczęcie procedury kwalifikacji na rodzinę zastępczą. Dostają również instrukcję, jakie dokumenty powinny skompletować i dostarczyć wyznaczonemu opiekunowi.

Dokumenty potrzebne kandydatom na rodziców zastępczych

Wymagane dokumenty (.pdf); Wniosek (.pdf); Oświadczenia (.pdf); Formularz zgłoszeniowy (.pdf)

2. Spotkanie pedagoga z kandydatem w jego miejscu zamieszkania. Po spotkaniu pedagog sporządza opinię dotyczącą zapewniania odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych przez kandydata.

3. Badanie psychologiczne: testy oraz wywiad psychologiczny. Po badaniu psycholog spotyka się z kandydatem w celu omówienia wyników badania oraz przekazania informacji zwrotnych.

4. Badanie pedagogiczne: rozmowa kierowana.

5. Sporządzenie przez psychologa diagnozy psychologicznej oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

6. Spotkanie zespołu kwalifikacyjnego w celu podjęcia decyzji dotyczącej zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania kandydata do udziału w szkoleniu.

ETAP II: Szkolenie teoretyczne i praktyczne

1. Szkolenie autorskim programem „Szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej” zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją Nr 4/2014/RZ z 23.01.2014 r.
Czas realizacji szkolenia (.pdf)

2. Praktyki
Po szkoleniu teoretycznym, kandydat odbywa praktykę w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

3. Spotkanie kandydata z pedagogiem (opiekunem) podsumowujące dotychczasowy przebieg procesu kwalifikacji. Kandydat otrzymuje informacje zwrotne na temat jego funkcjonowania i aktywności podczas szkolenia. Ma możliwość podzielenia się swoimi uwagami dot. szkolenia, a także porozmawiać o wszystkich wątpliwościach związanych z utworzeniem rodziny zastępczej.

4. Wydanie świadectwa ukończenia szkolenia

ETAP III: Decyzja w sprawie kwalifikacji kandydata na rodzinę zastępczą

1. Po zakończeniu szkolenia, kandydat może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego (niezbędnego do ubiegania się o umieszczenie pod jego opieką dziecka w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej).

2. Spotkanie zespołu kwalifikacyjnego, na którym specjaliści decydują o uzyskaniu/nieuzyskaniu/odroczeniu wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

3. Spotkanie opiekuna z kandydatem i przekazanie decyzji zespołu lub zaświadczenia kwalifikacyjnego.

4. Przesłanie informacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o decyzji wydanej w sprawie kwalifikacji kandydata na rodzinę zastępczą (podmiot umieszczający dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej)

Regulamin uczestnictwa w kwalifikacji na rodzinę zastępczą (.pdf); Procedura kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą (.pdf)

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:
tel.: 61 867 35 61 wew. 49 lub 55.

Back To Top