skip to Main Content
Menu
61 86 73 561, 61 86 76 221 sekretariat@cwr-poznan.pl
Logo BIPZmień kontrastPowiększ tekst

Program „Z nami – zostań przyjacielem rodziny zastępczej” zakłada, że każdy wolontariusz pracuje indywidualnie z jednym dzieckiem w miejscu jego zamieszkania.

Wolontariusze wspierają dzieci z rodzin zastępczych, dzieląc się z nimi swoimi zainteresowaniami, udzielając im korepetycji z języków obcych, matematyki, fizyki oraz pomagając w nadrabianiu zaległości szkolnych.

Wolontariuszem, w ramach prowadzonego przez CWR „Swoboda” programu „Z nami – zostań przyjacielem rodziny zastępczej” może być osoba, która:

  • ukończyła 18 lat;
  • jest wrażliwa na problemy innych ludzi;
  • jest odpowiedzialna i sumienna;
  • jest otwarta, komunikatywna, cierpliwa, wytrwała i kreatywna;
  • dysponuje czasem w różnych porach dnia;
  • przejdzie szkolenie informacyjne „Wolontariusz rodziny zastępczej”;
  • zobowiąże się do utrzymywania bieżącego kontaktu z CWR „Swoboda” gdzie będzie szukać wsparcia w rozwiązywaniu problemów wynikających ze wsparcia rodzin zastępczych;
  • zobowiąże się do przestrzegania trybu organizacyjnego wprowadzonego przez CWR „Swoboda” w zakresie współpracy z wolontariuszami.

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1. Wypełnij kwestionariusz kandydata na wolontariusza i wyślij do CWR „Swoboda”:

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań
lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cwr-poznan.pl.

Kwestionariusz Kandydata na Wolontariusza (.pdf)

Krok 2. Skompletuj wszystkie potrzebne dokumenty i umów się na spotkanie rekrutacyjne

Wymagane dokumenty:

kserokopia dowodu osobistego;
kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do odbycia wolontariatu;
oświadczenie o niekaralności (.pdf);
oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych (.pdf);
zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy w sprawach dotyczących rodzin zastępczych (.pdf).

Pedagog dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia dokumentów i kompletności przedkładanych dokumentów. W przypadku przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie kwestionariusza wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową przyjęcia dokumentów.

Krok 3. Spotkanie rekrutacyjne

Krok 4. Udział w szkoleniu „Wolontariusz rodziny zastępczej”

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na szkolenie zostają powiadomieni, drogą elektroniczną, o terminie szkolenia. Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami na wolontariuszy.

Krok 5. Dobieramy wolontariusza do rodziny

Krok 6. Wolontariusz i pedagog z CWR „Swoboda” spotykają się z rodziną zastępczą w jej miejscu zamieszkania

Krok 7. Podpisujemy porozumienie

Pracownicy CWR „Swoboda” będą wspierać Cię w czasie trudności i zapraszać na spotkania o charakterze szkoleniowym, wspierającym lub nagradzającym.

Szczegółowe informacje o zasadach programu:
tel. 61 867 35 61 wewn. 29
sekretariat@cwr-poznan.pl

Back To Top