Przejdź do treści

Historia Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” od wielu lat prowadzi Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, Okno Życia oraz intensywnie wspiera rodziców biologicznych pragnących podwyższać swoje kompetencje rodzicielskie.

Od stycznia 2012 r. Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY

2007
styczeń

Remont budynku

Podział placówki opiekuńczo-wychowawczej na dwa odrębne mieszkania co umożliwiło stworzenie zindywidualizowanych warunków rozwojowych, dostosowanych do potrzeb i upodobań dziecka oraz zbliżonych do optymalnie występujących w rodzinie.
2009
marzec

Powstanie Okna Życia

Poszerzenie oferty pomocy dzieciom, których matki decydują się na oddanie dziecka.

maj

Powstanie Klubu Dobrych Rodziców

Klub Dobrych Rodziców to profesjonalne wsparcie rodzin zagrożonych kryzysem, pomoc w zakresie przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej, wzmacniania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

2010
styczeń

Powstanie Klubu dla Rodzin Zastępczych

Uruchamiamy wsparcie rodzin zastępczych.

sierpień

Powstanie pierwszej strony WWW Centrum

Zaczynamy korzystać z nowoczesnych mediów w celu promocji idei rodzicielstwa zastępczego oraz działalności CWR „Swoboda”

2012
styczeń

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Objęcie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Poznaniu (przyjęcie większości zadań organizatora). Poszerzenie działań w zakresie wsparcia rodzin zastępczych, usystematyzowanie zadań CWR „Swoboda” w obszarze pracy z rodzinami zastępczymi.

marzec

Warsztaty dla Rodzin Zastępczych

Rozpoczęcie warsztatów i zajęć dla Rodzin Zastępczych, początek prowadzenia indywidualnego poradnictwa. Regularne specjalistyczne wsparcie rodzin zastępczych i umożliwienie tym jednostkom podniesienia kwalifikacji w zakresie istotnych problemów opiekuńczo – wychowawczych.

kwiecień

Pierwsze szkolenia dla rodziców zastępczych

Szkolenie pierwszej grupy kandydatów na rodziców zastępczych. Kwalifikacja kandydatów na rodziny zastępcze mająca na celu zwiększenie liczby rodzin zastępczych na terenie Poznania.

maj

Zmiana nazwy placówki

Decyzja o zmianie nazwy Domu Dziecka nr 1 na Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”. Nazwa „Swoboda” nawiązuje nie tylko do lokalizacji ale przede wszystkim ma wskazywać na otwartość i partnerstwo w pracy z rodzinami.

sierpień

Wolontariusze dla Rodzin Zastępczych

Nabór i szkolenie autorskim programem wolontariuszy dla rodzin zastępczych. Wsparcie rodzin zastępczych w miejscu zamieszkania, pomoc dzieciom w nauce.

wrzesień

Pierwsi koordynatorzy RPZ

Zatrudnienie pierwszych koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wprowadzenie systematycznej współpracy koordynatorów z rodzinami zastępczymi.

2013
maj

Nowe zadanie placówki

Przygotowanie do realizacji nowego zadania (zgodnie z w Zarządzeniem 333/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 10 maja 2013 r.) – ocena rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Poszerzenie zakresu informacji dotyczących funkcjonowania rodzin zastępczych, głębsza diagnoza sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

czerwiec

Pierwszy festyn dla dzieci

Zorganizowanie pierwszego festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pozwalającego na zwiększenie integracji rodzin zastępczych. Od tego momentu festyn organizowany jest co rok.

lipiec

Wypożyczalnia dla dzieci

Otwarcie dwóch bezpłatnych wypożyczalni – gier planszowych i puzzli oraz książek. Poszerzenie oferty wsparcia dla rodzin zastępczych.

wrzesień

Otwarcie boiska

Uroczyste otwarcie boiska znajdującego się na terenie CWR „Swoboda”. Tworzenie dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej środowiska, w którym możliwy jest rozwój ich zainteresowań oraz socjalizacja.

październik

Fanpage Centrum

Utworzenie i prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook. Kolejny raz wykorzystujemy nowe media do promocji idei rodzicielstwa zastępczego oraz działalności CWR „Swoboda” wśród jak największej ilości mieszkańców miasta.

2014
październik

Pierwsza konferencja

Zorganizowanie pierwszej konferencji „Być świadomym rodzicem zastępczym” z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii i psychiatrii (coroczna kontynuacja). Umożliwienie rodzinom zastępczym podniesienia kwalifikacji w zakresie istotnych problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz wymiany doświadczeń i integracji środowiska związanego z pieczą zastępczą.

2016
styczeń

Lions Club Poznań Cogito

Podjęcie współpracy z Lions Club Poznań Cogito. Ze środków zebranych podczas balu dobroczynnego przez Lions Club sfinansowano korepetycje dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzin zastępczych.

2017
styczeń

Projekt Unijny

Rozpoczęcie realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania. Zwiększenie liczby etatów w placówce.

listopad

Zmiany organizacyjne

Zmiany organizacyjne wynikające z powstania Centrum Usług Wspólnych – konsolidacja obsługi administracyjno – organizacyjnej, finansowej i kadrowej jednostek polityki społecznej. Standaryzacja realizowanych procesów i narzędzi.

2018
styczeń

Punkt mediacyjny

Otwarcie punktu mediacyjnego mającego na celu zapewnienie możliwości bezpłatnych mediacji i promowanie wśród mieszkańców Poznania polubownego rozwiązywania sporów.

luty

Niebieski Koralik

Powstanie Fundacji Niebieski Koralik. Jej celem jest wspieranie systemu pieczy zastępczej, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, działania na rzecz integracji rodzin zastępczych i podtrzymywania więzi dzieci przebywających w pieczy zastępczej z ich rodzicami biologicznymi.

Skip to content