ODDZIAŁ OCENY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Oddział Oceny Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się oceną sytuacji dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ocena dokonywana jest nie rzadziej niż co pół roku bądź co trzy miesiące – w zależności od wieku dziecka. Na postawie wywiadu z rodziną zastępczą, rozmowy z podopiecznym (jeżeli pozwala na to wiek dziecka), konsultacji z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi specjalistami współpracującymi z rodziną zastępczą, podczas posiedzenia dot. oceny sytuacji dziecka, w którym biorą udział obligatoryjni uczestnicy posiedzenia, wydaje się opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. Ta opinia, wraz z informacjami o całokształcie sytuacji osobistej dziecka, przesyłana jest do właściwych sądów.

Oddział Oceny Rodzinnej Pieczy Zastępczej zajmuje się także oceną rodzin zastępczych pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji i jakości wykonywanej pracy. Na podstawie analizy dokumentów, przeprowadzonych wywiadów i konsultacji, rodzina zastępcza otrzymuje ocenę pozytywną, warunkowo pozytywną bądź negatywną.

Ponadto OORPZ współpracuje z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie sporządzania opinii o dzieciach umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, które mają uregulowaną sytuację prawną.

NASZ ZESPÓŁ

Maja Chojnacka

Maja Chojnacka

KIEROWNIK ODDZIAŁU

tel.: 61 648 60 44
e-mail: maja.chojnacka@cwr-poznan.pl

pokój nr: 13

Edyta Sierpińska

Agata Kopaniarz

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 50 (53)
e-mail: agata.kopaniarz@cwr-poznan.pl

pokój nr: 1

Ewelina Jędryszczak

Justyna Kozioł

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 54
e-mail: justyna.koziol@cwr-poznan.pl

pokój nr: 5

Sandra Narewska

Sandra Narewska

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 50 (53)
e-mail: sandra.narewska@cwr-poznan.pl

pokój nr: 1

Zuzanna Stachowiak

Anna Mądra

PEDAGOG

tel.: 61 648 60 50 (53)
e-mail: anna.madra@cwr-poznan.pl

pokój nr: 1

Anna Jakubowska

Anna Jakubowska

PSYCHOLOG

tel.: 61 648 60 50 (53)
e-mail: anna.jakubowska@cwr-poznan.pl

pokój nr: 1

Daria Szulc

Daria Szulc

PSYCHOLOG

tel.: 61 648 60 54
e-mail: daria.szulc@cwr-poznan.pl

pokój nr: 5

Monika Wiszumirska

Monika Wiszumirska

PSYCHOLOG

tel.: 61 648 60 50 (53)
e-mail: monika.wiszumirska@cwr-poznan.pl

pokój nr: 1