Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ CWR SWOBODA

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-20
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy umieszczone w serwisie są linkowane z serwisu YouTube i nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i głuchych
 • pliki PDF i DOC umieszczone na stronie do czasu wykonania niniejszej deklaracji nie są przystosowane do odczytu przez czytniki dla osób słabowidzących lub są skanami dokumentów. Redaktorzy strony starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Pliki umieszczane w przyszłości będą już posiadać odpowiednie formatowanie. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklaracja dostępności podlega przeglądom i w razie potrzeby jest aktualizowana.

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-30

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DOSTĘPNE UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wyświetlania strony w trybie wysokiego kontrastu
 • ustawienie wyświetlania strony w pełnej skali szarości
 • ustawienie wyświetlania strony w negatywie
 • zmiana czcionki
 • mapa strony generowana dynamicznie, wyświetlana w formie dogodnej dla czytników bez używania styli graficznych
 • strona nie posiada animacji ani różnobarwnych migających komunikatów

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Kinga Przybysz.
Adres poczty elektronicznej: kinga.przybysz@cwr-poznan.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 61 648 60 26
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań

WEJŚCIE DO BUDYNKU

 • miejsca parkingowe umiejscowione są wzdłuż ściany frontowej budynku, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone w sposób poziomy na wprost wejścia
 • drzwi wejściowe otwierane zdalnie przez pracownika (domofon), wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób ze specjalnymi potrzebami (1 stopień schodów)
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika Centrum

BUDYNEK

 • sekretariat znajduje się na I piętrze budynku
 • budynek nie posiada windy, schody wyposażone w okrągłą poręcz z jednej strony
 • budynek nie jest wolny od barier architektonicznych
 • korytarze w budynku mają szerokość 130 cm
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie są podawane komunikaty głosowe
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika Centrum

Budynek Administracyjny, ul. Perzycka 110, 60-182 Poznań

WEJŚCIE DO BUDYNKU

 • budynek znajduje się po lewej stronie posesji, w pierwszej linii zabudowy
 • miejsca parkingowe umiejscowione są przed budynkiem, po prawej stronie od wjazdu na posesję, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone jest w sposób poziomy
 • drzwi wejściowe otwierane zdalnie przez pracownika (domofon), wejście do budynku zapewnia bezpieczną wolną od przeszkód przestrzeń manewrową
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika placówki

BUDYNEK

 • budynek jest dwukondygnacyjny, poziom parteru na równi z terenem otaczającym budynek
 • sekretariat znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia
 • w budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową ; winda wyposażona jest w wypukłe przyciski oznaczone punktowym pismem Braille’a
 • w budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • w budynku znajdują się schody wyposażone w podwójną poręcz na wysokości 110 cm
 • budynek nie jest wolny od barier architektonicznych
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie są podawane komunikaty głosowe
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika placówki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Marcelinka”, ul. Perzycka 110A, 60-182 Poznań

WEJŚCIE DO BUDYNKU

 • budynek znajduje się po lewej stronie posesji, w drugiej linii zabudowy
 • miejsca parkingowe umiejscowione są przed budynkami, po prawej stronie od wjazdu na posesję, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone jest w sposób poziomy
 • drzwi wejściowe otwierane zdalnie przez pracownika (domofon), wejście do budynku zapewnia bezpieczną wolną od przeszkód przestrzeń manewrową
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika placówki

BUDYNEK

 • budynek jest dwukondygnacyjny, poziom parteru na równi z terenem otaczającym budynek
 • w budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową ; winda wyposażona jest w wypukłe przyciski oznaczone punktowym pismem Braille’a ; winda posiada system informacji głosowej
 • w budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • w budynku znajdują się schody wyposażone w podwójną poręcz na wysokości 110 cm
 • budynek nie jest wolny od barier architektonicznych
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie są podawane komunikaty głosowe
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika placówki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Marcelin”, ul. Perzycka 110B, 60-182 Poznań

WEJŚCIE DO BUDYNKU

 • budynek znajduje się po prawej stronie posesji, w drugiej linii zabudowy
 • miejsca parkingowe umiejscowione są przed budynkami, po prawej stronie od wjazdu na posesję, wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone jest w sposób poziomy
 • drzwi wejściowe otwierane zdalnie przez pracownika (domofon), wejście do budynku zapewnia bezpieczną wolną od przeszkód przestrzeń manewrową
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika placówki

BUDYNEK

 • budynek jest dwukondygnacyjny, poziom parteru na równi z terenem otaczającym budynek
 • w budynku znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową ; winda wyposażona jest w wypukłe przyciski oznaczone punktowym pismem Braille’a ; winda posiada system informacji głosowej
 • w budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • w budynku znajdują się schody wyposażone w podwójną poręcz na wysokości 110 cm
 • budynek nie jest wolny od barier architektonicznych
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie są podawane komunikaty głosowe
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
 • istnieje możliwość zgłoszenia pracownikowi trudności w pokonaniu barier komunikacyjnych, w takim przypadku zostanie zapewniona pomoc pracownika placówki
Skip to content